Indian governors current list

List of current governors in India.  Updated : 28/11/2013

Sl.No. Name State
1
Andhra Pradesh  
E. S. L. Narasimhan
2 Arunachal Pradesh Nirbhay Sharma
3
Assam Janaki Ballabh Patnaik
4
Bihar D. Y. Patil
5
Chhattisgarh
Shekhar Dutt
6
Goa
Bharat Vir Wanchoo
7
Gujarat
Kamla Beniwal
8
Haryana Jagannath Pahadia
9
Himachal Pradesh Urmila Singh
10
Jammu and Kashmir Narinder Nath Vohra
11
Jharkhand Syed Ahmed
12
Karnataka Hansraj Bhardwaj
13
Kerala Nikhil Kumar
14
Madhya Pradesh Ram Naresh Yadav
15
Maharashtra K. Sankaranarayanan
16
Manipur Ashwani Kumar (Special-in-charge)
17
Meghalaya K. K. Paul
18
Mizoram Vakkom Purushothaman
19
Nagaland Ashwani Kumar
20
Odisha S. C. Jamir
21
Punjab Shivraj Patil
22
Rajasthan Margaret Alva
23
Sikkim Shriniwas Dadasaheb Patil
24
Tamil Nadu Konijeti Rosaiah
25
Tripura Devanand Konwar
26
Uttarakhand Aziz Qureshi
27
Uttar Pradesh (UP) Banwari Lal Joshi
28
West Bengal M. K. Narayanan

Indian Chief Ministers by State

You may also like

   Leave a Reply