List of Famous Memorials (samadhis)

The list of famous memorials (samadhis) is as followes.

S.l Name Memorial Name
1 Mahatma Gandhi Raj Ghat
2 Jawaharlal Nehru Shantivan
3 Indira Gandhi Shakti Sthal
4 Rajiv Gandhi Veer Bhumi
5 P. V. Narasimha Rao P.V. Ghat
6 Lal Bahadur Shastri Vijay Ghat
7 Jagjivan Ram Samta Sthal
8 Charan Singh Kisan Ghat
9 Giani Zail Singh Ekta Sthal
10 Devi Lal Sangharsh Sthal
11 Shankar Dayal Sharma Karma Bhumi
12 K R Narayanan Uday Bhumi

You may also like

   Leave a Reply